Algemene voorwaarden van:

Safira, Bosmanskamp 1b, Geldermalsen

Hierna te noemen: gebruiker


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


1.1 Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.


1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en

diensten van gebruiker wordt gesloten.


1.3 Internetproject: de door gebruiker te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever

beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd. Hieronder vallen onder meer de

opzet, productie en de promotie van één of meerdere websites, alsmede alle andere aanvullende en

ondersteunende producten en diensten.


1.4 Hosting: de door gebruiker te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever

beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische

berichten tussen diverse partijen uitgewisseld kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de plaatsing en

huur van websites, het faciliteren van e-maildiensten, de huur en registratie van een domein, alsmede alle

andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.


1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail (e-mail) bevestigd, van

levering van één of meer producten of diensten van gebruiker zoals opgenomen in een aan opdrachtgever

toegezonden offerte.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een

opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor

de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.


2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen.


2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van

de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en

de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.


3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders

aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de

opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.


3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is

gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende

aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.


3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig

mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties

zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.


5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging

of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


5.5 In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of

aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.


5.6 Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de hostingsdiensten van de gebruiker geldt voor de

opdrachtgever dat na het verstrijken van de minimumduur van 12 maanden men de overeenkomst

schriftelijk kan beëindigen per maand.


5.7 Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeenkomst en/of deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervan stelt zij de opdrachtgever tenminste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de

hoogte. Indien de opdrachtgever hier niet schriftelijk op reageert, wordt hij geacht met de wijziging akkoord

te zijn gegaan. Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij tot één week voor de datum

waarop de wijziging van kracht wordt de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met

een minimum van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn

dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.


7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond

van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van

gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan

afwijkend uurtarief is overeengekomen.


7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.


7.4 Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker

niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.


7.5 Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van

aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.


7.6 Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in

zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar

is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen

werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de

opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.

Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven

wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de

betalingsverplichting niet op.


8.2 In geval van hosting worden de verschuldigde kosten bij vooruitbetaling in rekening gebracht. En dienen per kalenderjaar vooraf te worden voldaan.


8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het

opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment

van voldoening van het volledige bedrag.


8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de

vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


8.5 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats

in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering

van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen

en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


8.6 Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze

toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.


8.7 Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen producten en diensten zonder

waarschuwing (tijdelijk) op te schorten of te laten vervallen indien de opdrachtgever niet tijdig heeft

betaald of verschuldigde bedragen door zijn toedoen niet kunnen worden geïncasseerd. Opdrachtgever

blijft verplicht tot betaling van de tot op dat moment verrichte diensten en/of geleverde producten.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de

opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is

nagekomen.


9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.


9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


9.5 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder punt 9.1 van dit artikel bepaalde onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden

doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


9.6 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze

aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en

die zaken mede terug te nemen.


Artikel 10 Incassokosten

10.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan

verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een

minimum van € 50,00.


10.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook

deze voor vergoeding in aanmerking.


10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van

opdrachtgever.


10.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 11 Onderzoek, reclames

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te

worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van

de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.


11.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste

dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,

zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.


Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.


12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op

compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is

opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud

ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.


12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met

opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er

feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.


12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden

deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen

dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts

toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


13.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid

niet mag worden verwacht.


13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.


13.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


13.5 Gebruiker is ten alle tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de opdrachtgever

valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de opdrachtgever de

overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

dan wel deze - indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt - deze te ontbinden. Gedurende de tijd van

opschorting blijft de opdrachtgever gehouden te betalen. Gebruiker is in dit geval tevens gerechtigd tot het

vorderen van een schadevergoeding van de opdrachtgever.


Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever

14.1 De opdrachtgever zal door het gebruik van de diensten geen rechten van derden schenden, zich ten

opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen

schade aan derden toebrengen. Onder meer zal de opdrachtgever:

A. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

B. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;

C. zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;

D. zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen,

onbruikbaar maken dan wel gegevens van derden toevoegen;

E. geen virussen verspreiden

F. niet zodanig gebruik maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen

van de gebruiker wordt verhinderd, dan wel dat door andere opdrachtgevers van de gebruiker het gebruik

van de diensten worden gehinderd.


14.2 Onverminderd haar overige rechten, behoudt gebruiker zich het recht voor haar verplichtingen jegens

de opdrachtgever op te schorten, onder meer door de opdrachtgever met onmiddellijke ingang de toegang

tot het gebruik van de diensten, of enig onderdeel daarvan, te ontzeggen, indien de opdrachtgever handelt

in strijd met het in dit artikel bepaalde. Gebruiker zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige

schadevergoeding gehouden zijn.


14.3 Indien een door de opdrachtgever door middel van de diensten openbaar gemaakte publicatie van de

opdrachtgever onmiskenbaar onrechtmatig is en zulks ter kennis van gebruiker komt, kan gebruiker de

opdrachtgever sommeren de desbetreffende publicatie binnen de kortst mogelijke tijd, doch in ieder geval

binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen. Voldoet de opdrachtgever niet aan deze sommatie, dan zal

gebruiker de publicatie zelf van haar systemen verwijderen. Gebruiker zal wegens zodanige verwijdering

nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien gebruiker schadeplichtig wordt wegens een

onrechtmatige publicatie door opdrachtgever, wordt deze schade verhaald op de opdrachtgever.


Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft

gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van

gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit

voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


15.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft

met de onder 15.1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en

kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1.Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.


16.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het

declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


16.3 In afwijking van hetgeen onder 16.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere

looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden

verschuldigde honorariumgedeelte.


16.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te

laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


16.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


16.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden

niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 17 Vrijwaringen

17.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering

van de overeenkomst worden gebruikt.


17.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van

virussen en defecten.


Artikel 18 Risico-overgang

18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op

opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden

geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden

worden gebracht.


Artikel 19 Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te

komen. Onder overmacht wordt mede het volgende verstaan:

A. een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de gebruiker, waaronder stroomuitval of -storing alsmede wegens onderhoud aan apparatuur en/of software.

B. gebeurtenissen en omstandigheden die buiten de wil van gebruiker vallen, zoals staking, brand, diefstal,

ziekte of overlijden.


19.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.


19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.


19.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze

declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader

van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk

als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde

rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding

of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond

van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de

rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.


21.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,

schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever

en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders

voortvloeit.


21.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden

wordt gebracht.


Artikel 22 Monsters en modellen

22.1 Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts

als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product

daarmee zal overeenstemmen.


Artikel 23 Niet-overname personeel

23.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging

daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met

gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze

overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst,

in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 24 Geschillen

24.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.


24.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 25 Toepasselijk recht

25.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

26.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel onder

dossiernummer 11054231.


26.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

daarvan steeds bepalend.


26.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de overeenkomst.
Bel ons

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur op 0345 22 83 00.

Kom langs

Maak gerust een afspraak. Vaak kun je dezelfde dag nog bij ons terecht.

Mail ons

Stuur een mail naar info@safira.nl. Je ontvangt altijd binnen één werkdag een reactie.

Hulp | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden